.

Navn:

Email:

Kommentar podcast:


Handelsbetingelser

Handelsbetingelser og privatlivs politik for:
Produkter og tjenester udbydes af:

Coach Igniter ApS
CVR: 40393102
Stenlillevej 27B
3660 Stenløse
info@coachigniter.dk.
Tlf: 51 84 50 42


1. Definitioner og generelle betingelser
1.1. Nærværende standardbetingelser er gældende for alle leverancer fra Coach Igniter ApS.

1.2. Standardbetingelserne udgør, sammen med i øvrigt skriftligt materiale, kontraktgrundlaget for alle projekter hos Coach Igniter ApS.

1.3. Standardbetingelserne er udelukkende gældende for projekter af/fra Coach Igniter ApS, og derfor ikke eventuelle leverancer fra tredjepart.

1.4. Ved ”kunde” eller bøjninger heraf forstås den juridiske person, der tildeler Coach Igniter ApS et projekt.

1.5. Standardbetingelserne er gældende for både større og mindre opgaver indmeldt mundtligt, gennem telefon eller pr. e-mail, selvom der fra disse ikke direkte henvises til standardbetingelserne. 1.6. Coach Igniter ApS indgår konsulentarbejde i henhold til fast pris betaling og timebaseret betaling. Hvor intet andet fremgår, så er aftalen timebaseret. Det betyder der faktureres pr. forbrugt tid eller produkt.

1.7. Medmindre andet er angivet, er bindingsperioden for nye projekter 8 måneder, dog med mulighed for opsigelse indenfor første 21 dage fra underskrevet kontrakt.

1.8 Hvis kunden opsiger samarbejdet i løbet af bindingsperioden, er kunden forpligtet til at betale for udført arbejde eller det aftalte arbejde for den fulde bindingsperiode. 

2. Priser og betaling
2.1. Coach Igniter ApS fakturerer i henhold til standard timepris og efter medgået tid, hvad angår mindre opgaver, hvis ikke andet er nævnt. En mindre opgave forekommer, når der ikke aftales fast pris for projektet.

2.2. Coach Igniter ApS fakturerer månedsvis forud.

2.3. Regninger forfalder til betaling 5 dage efter udstedelse.

2.4. Tidsforbrug til transport, møder og relaterede udgifter, faktureres selvstændigt, ved siden af faste aftaler ud fra en rimelighedsbetragtning.

2.5. Coach Igniter ApS pålægger et rykkergebyr på 100 kr. for hver opkrævet rykker ved for sen betaling.

2.6. Coach Igniter ApS opkræver i øvrigt morarente fra forfaldsdagen med rentelovens sats.

2.7. Alle priser er angivet i danske kroner inklusiv moms. 

3. Rettigheder til Arbejdet
3.1. Alle rettigheder til den det udførte arbejder tilhører kunden.

4. Tavshedspligt og Referencer
4.1. Coach Igniter ApS forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger til tredjepart i forbindelse med udførelse af konkrete projekter og samarbejdet i øvrigt.
 
4.2. Coach Igniter ApS har ret til i markedsføringsøjemed at opgive kunden samt projektet og en eventuel slutkunde som reference.

5. Behandling af personoplysninger
5.1 I forbindelse med udførelsen af arbejde for kunden (den ”dataansvarlige”) vil Coach Igniter ApS (”databehandleren)” modtage personoplysninger fra kunden og skal behandle disse personoplysninger på vegne af kunden i henhold til de i nærværende punkt 5 angivne vilkår.

5.2 Nærværende punkt 5 omfatter alle typer personoplysninger, som Coach Igniter ApS behandler i henhold til udførelsen af arbejde for kunden.

5.3 Coach Igniter ApS må udelukkende behandle de modtagne personoplysninger på vegne af kunden samt i overensstemmelse med de til enhver tid af kunden dokumenterede instruktioner (”Instruksen”). Nærværende punkt 5 inkl. bilag udgør Instruksen. Coach Igniter ApS skal sikre, at de overladte personoplysninger ikke benyttes til andre formål eller behandles på anden måde, herunder formål i egen eller tredjemands interesse, end hvad der fremgår af Instruksen.

5.4 Kunden og Coach Igniter ApS kan til enhver tid aftale at ændre omfanget af nærværende punkt 5. Enhver ændring skal ske skriftligt og må alene foretages af medarbejdere med særskilt bemyndigelse hertil.

5.5 Coach Igniter ApS må ikke uden kundens forudgående specifikke eller generelle skriftlige godkendelse overlade behandlingen af de modtagne personoplysninger til behandling ved en underdatabehandler. I tilfælde af generel skriftlig godkendelse skal Coach Igniter ApS underrette kunden om eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller erstatning af andre databehandlere og derved give kunden mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer. Hvor Coach Igniter ApS gør brug af en anden databehandler i forbindelse med udførelse af specifikke behandlingsaktiviteter på vegne af kunden, pålægges denne anden databehandler de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der er fastsat i nærværende punkt [5] eller et andet retligt dokument mellem kunden og Coach Igniter ApS, gennem en kontrakt eller et andet retligt dokument i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, hvorved der navnlig stilles de fornødne garantier for, at de vil gennemføre de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen opfylder kravene i den til enhver tid gældende persondatalovgivning. Hvis denne anden databehandler ikke opfylder sine databeskyttelsesforpligtelser, forbliver Coach Igniter ApS fuldt ansvarlig overfor kunden for opfyldelsen af denne anden databehandlers forpligtelser.

5.6 Coach Igniter ApS må ikke foranledige eller tillade at de modtagne personoplysninger overføres til lande uden for EU/EØS, medmindre en sådan overførsel af omfattet af omfanget og formålet af personoplysninger eller kunden har givet sit forudgående skriftlige samtykke til en sådan overførsel. Såfremt kunden har tilladt en sådan overførsel, skal Coach Igniter ApS sikre, at der foreligger et specifikt overførselsgrundlag for overførslen af disse oplysninger, herunder for eksempel EU Kommissionens standardkontrakter for overførsel af personoplysninger til tredjelande. Coach Igniter ApS skal sikre sig, at kunden kan påberåbe sig bestemmelserne i en sådan standardkontrakt.

5.7 Coach Igniter ApS skal i det omfang det er muligt bistå kunden ved opfyldelse af dennes forpligtelser ved behandling af de modtagne personoplysninger, omfattet af nærværende punkt 5, herunder ved: a) besvarelser til registrerede ved udøvelse af disses rettigheder, b) sikkerhedsbrud, c) konsekvensanalyser, og d) forudgående høringer af tilsynsmyndigheden.

5.8 Coach Igniter ApS har krav på betaling efter medgået tid og forbrugte materialer i henhold til punkt 2 for bistand i medfør af punkt 5.7, medmindre andet skriftligt er aftalt.

5.9 Coach Igniter ApS skal under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre, at de modtagne personoplysninger; a) Ikke hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, b) Ikke kommer til uvedkommendes kendskab, både internt og eksternt, c) Ikke misbruges, samt d) Ikke i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

5.10 Coach Igniter ApS skal uanset punkt 5.9 gennemføre de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som fremgår af aftale(r)n(e) om levering af arbejdet. Coach Igniter ApS er dog altid forpligtet til at overholde forpligtelserne om sikkerhedsforanstaltninger i den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

5.11 Coach Igniter ApS skal på skriftlig anmodning stille alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise overholdelse af kravene i nærværende punkt 5, til rådighed for kunden og give mulighed for og bidrage til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af kunden eller en anden revisor, som er bemyndiget af kunden.

5.12 Coach Igniter ApS skal uden unødig forsinkelse underrette kunden om brud på persondatasikkerheden, der potentielt kan føre til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger behandlet for kunden.
5.13 Coach Igniter ApS sikrer, at medarbejdere, der er autoriseret til at behandle personoplysninger, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.

5.14 Nærværende punkt 5 gælder frem til aftale(r)n(e) om levering af arbejde ophører.

5.15 Coach Igniter ApS skal på kundens opfordring eller senest i forbindelse med ophøret af [aftale(r)n(e) om levering af arbejde returnerer eller slette alle modtagne personoplysninger samt kopier heraf, uanset i hvilken form og på hvilket medie disse foreligger.

5.16 I tilfælde af, at kunden eller Coach Igniter ApS misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende punkt 5, skal den misligholdende part holde den anden part skadesløs for alle krav, sagsanlæg, omkostninger (herunder rimelige udgifter til advokatbistand), tab, ansvar, bøder, udgifter eller skader, som følge af eller tilsidesættelse af nærværende punkt 5.

6. Force majeure  
6.1. Coach Igniter ApS er ikke ansvarlig for skade eller mangler i projektets gennemførelse, som skyldes force majeure eller lignende forhold. Coach Igniter ApS er således fritaget for ansvar over for kunden, såfremt Coach Igniter ApS forhindres i at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen på grund af forhold, som Coach Igniter ApS ikke er herre over, og som Coach Igniter ApS ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset på aftaletidspunktet.

7. Tvister
7.1. Enhver tvist vedrørende fortolkningen af denne aftale eller tvister der opstår i forbindelse med dens indgåelse, gennemførelse eller ophør, skal endeligt og bindende for parterne afgøres ved Københavns Byret som første instans.

8. Linkbuilding
8.1. Coach Igniter ApS fraskriver sig ansvaret for eventuelle brudte links som følge af ophørte domæner eller nye interne politikker hos tredjepart. Hertil erstatter Coach Igniter ApS ikke de brudte links eller refunderer beløb betalt herfor.


Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os på info@coachigniter.dk.