.

Navn:

Email:

Kommentar podcast:


Handelsbetingelser

Handelsbetingelser og privatlivs politik for:
Produkter og tjenester udbydes af:

Coachigniter IVS
Kabbelejevej 28, 1. th
2700 Brønshøj
Kontakt os på info@coachigniter.dk.
CVR: 40393102


1. Definitioner og generelle betingelser
1.1. Nærværende standardbetingelser er gældende for alle leverancer fra Coachigniter IVS.

1.2. Standardbetingelserne udgør, sammen med i øvrigt skriftligt materiale, kontraktgrundlaget for alle projekter hos Coachigniter IVS.

1.3. Standardbetingelserne er udelukkende gældende for projekter af/fra Coachigniter IVS, og derfor ikke eventuelle leverancer fra tredjepart.

1.4. Ved ”kunde” eller bøjninger heraf forstås den juridiske person, der tildeler Coachigniter IVS et projekt.

1.5. Standardbetingelserne er gældende for både større og mindre opgaver indmeldt mundtligt, gennem telefon eller pr. e-mail, selvom der fra disse ikke direkte henvises til standardbetingelserne. 1.6. Coachigniter IVS indgår konsulentarbejde i henhold til fast pris betaling og timebaseret betaling. Hvor intet andet fremgår, så er aftalen timebaseret. Det betyder der faktureres pr. forbrugt tid eller produkt.

1.7. Medmindre andet er angivet, er bindingsperioden for nye projekter 8 måneder, dog med mulighed for opsigelse indenfor første 21 dage fra underskrevet kontrakt.

1.8 Hvis kunden opsiger samarbejdet i løbet af bindingsperioden, er kunden forpligtet til at betale for udført arbejde eller det aftalte arbejde for den fulde bindingsperiode. 

2. Priser og betaling
2.1. Coachigniter IVS fakturerer i henhold til standard timepris og efter medgået tid, hvad angår mindre opgaver, hvis ikke andet er nævnt. En mindre opgave forekommer, når der ikke aftales fast pris for projektet.

2.2. Coachigniter IVS fakturerer månedsvis forud.

2.3. Regninger forfalder til betaling 5 dage efter udstedelse.

2.4. Tidsforbrug til transport, møder og relaterede udgifter, faktureres selvstændigt, ved siden af faste aftaler ud fra en rimelighedsbetragtning.

2.5. Coachigniter IVS pålægger et rykkergebyr på 100 kr. for hver opkrævet rykker ved for sen betaling.

2.6. Coachigniter IVS opkræver i øvrigt morarente fra forfaldsdagen med rentelovens sats.

2.7. Alle priser er angivet i danske kroner inklusiv moms. 

3. Rettigheder til Arbejdet
3.1. Alle rettigheder til den det udførte arbejder tilhører kunden.

4. Tavshedspligt og Referencer
4.1. Coachigniter IVS forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger til tredjepart i forbindelse med udførelse af konkrete projekter og samarbejdet i øvrigt.
 
4.2. Coachigniter IVS har ret til i markedsføringsøjemed at opgive kunden samt projektet og en eventuel slutkunde som reference.
5. Behandling af personoplysninger
5.1 I forbindelse med udførelsen af arbejde for kunden (den ”dataansvarlige”) vil Coachigniter IVS (”databehandleren)” modtage personoplysninger fra kunden og skal behandle disse personoplysninger på vegne af kunden i henhold til de i nærværende punkt 5 angivne vilkår.
5.2 Nærværende punkt 5 omfatter alle typer personoplysninger, som Coachigniter IVS behandler i henhold til udførelsen af arbejde for kunden.
5.3 Coachigniter IVS må udelukkende behandle de modtagne personoplysninger på vegne af kunden samt i overensstemmelse med de til enhver tid af kunden dokumenterede instruktioner (”Instruksen”). Nærværende punkt 5 inkl. bilag udgør Instruksen. Coachigniter IVS skal sikre, at de overladte personoplysninger ikke benyttes til andre formål eller behandles på anden måde, herunder formål i egen eller tredjemands interesse, end hvad der fremgår af Instruksen.
5.4 Kunden og Coachigniter IVS kan til enhver tid aftale at ændre omfanget af nærværende punkt 5. Enhver ændring skal ske skriftligt og må alene foretages af medarbejdere med særskilt bemyndigelse hertil.
5.5 Coachigniter IVS må ikke uden kundens forudgående specifikke eller generelle skriftlige godkendelse overlade behandlingen af de modtagne personoplysninger til behandling ved en underdatabehandler. I tilfælde af generel skriftlig godkendelse skal Coachigniter IVS underrette kunden om eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller erstatning af andre databehandlere og derved give kunden mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer. Hvor Coachigniter IVS gør brug af en anden databehandler i forbindelse med udførelse af specifikke behandlingsaktiviteter på vegne af kunden, pålægges denne anden databehandler de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der er fastsat i nærværende punkt [5] eller et andet retligt dokument mellem kunden og Coachigniter IVS, gennem en kontrakt eller et andet retligt dokument i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, hvorved der navnlig stilles de fornødne garantier for, at de vil gennemføre de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen opfylder kravene i den til enhver tid gældende persondatalovgivning. Hvis denne anden databehandler ikke opfylder sine databeskyttelsesforpligtelser, forbliver Coachigniter IVS fuldt ansvarlig overfor kunden for opfyldelsen af denne anden databehandlers forpligtelser.
5.6 Coachigniter IVS må ikke foranledige eller tillade at de modtagne personoplysninger overføres til lande uden for EU/EØS, medmindre en sådan overførsel af omfattet af omfanget og formålet af personoplysninger eller kunden har givet sit forudgående skriftlige samtykke til en sådan overførsel. Såfremt kunden har tilladt en sådan overførsel, skal Coachigniter IVS sikre, at der foreligger et specifikt overførselsgrundlag for overførslen af disse oplysninger, herunder for eksempel EU Kommissionens standardkontrakter for overførsel af personoplysninger til tredjelande. Coachigniter IVS skal sikre sig, at kunden kan påberåbe sig bestemmelserne i en sådan standardkontrakt.
5.7 Coachigniter IVS skal i det omfang det er muligt bistå kunden ved opfyldelse af dennes forpligtelser ved behandling af de modtagne personoplysninger, omfattet af nærværende punkt 5, herunder ved: a) besvarelser til registrerede ved udøvelse af disses rettigheder, b) sikkerhedsbrud, c) konsekvensanalyser, og d) forudgående høringer af tilsynsmyndigheden.
5.8 Coachigniter IVS har krav på betaling efter medgået tid og forbrugte materialer i henhold til punkt 2 for bistand i medfør af punkt 5.7, medmindre andet skriftligt er aftalt.
5.9 Coachigniter IVS skal under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre, at de modtagne personoplysninger; a) Ikke hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, b) Ikke kommer til uvedkommendes kendskab, både internt og eksternt, c) Ikke misbruges, samt d) Ikke i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.
5.10 Coachigniter IVS skal uanset punkt 5.9 gennemføre de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som fremgår af aftale(r)n(e) om levering af arbejdet. Coachigniter IVS er dog altid forpligtet til at overholde forpligtelserne om sikkerhedsforanstaltninger i den til enhver tid gældende persondatalovgivning.
5.11 Coachigniter IVS skal på skriftlig anmodning stille alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise overholdelse af kravene i nærværende punkt 5, til rådighed for kunden og give mulighed for og bidrage til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af kunden eller en anden revisor, som er bemyndiget af kunden.
5.12 Coachigniter IVS skal uden unødig forsinkelse underrette kunden om brud på persondatasikkerheden, der potentielt kan føre til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger behandlet for kunden.
5.13 Coachigniter IVS sikrer, at medarbejdere, der er autoriseret til at behandle personoplysninger, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.
5.14 Nærværende punkt 5 gælder frem til aftale(r)n(e) om levering af arbejde ophører.
5.15 Coachigniter IVS skal på kundens opfordring eller senest i forbindelse med ophøret af [aftale(r)n(e) om levering af arbejde returnerer eller slette alle modtagne personoplysninger samt kopier heraf, uanset i hvilken form og på hvilket medie disse foreligger.
5.16 I tilfælde af, at kunden eller Coachigniter IVS misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende punkt 5, skal den misligholdende part holde den anden part skadesløs for alle krav, sagsanlæg, omkostninger (herunder rimelige udgifter til advokatbistand), tab, ansvar, bøder, udgifter eller skader, som følge af eller tilsidesættelse af nærværende punkt 5.
6. Force majeure  
6.1. Coachigniter IVS er ikke ansvarlig for skade eller mangler i projektets gennemførelse, som skyldes force majeure eller lignende forhold. Coachigniter IVS er således fritaget for ansvar over for kunden, såfremt Coachigniter IVS forhindres i at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen på grund af forhold, som Coachigniter IVS ikke er herre over, og som Coachigniter IVS ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset på aftaletidspunktet.

7. Tvister
7.1. Enhver tvist vedrørende fortolkningen af denne aftale eller tvister der opstår i forbindelse med dens indgåelse, gennemførelse eller ophør, skal endeligt og bindende for parterne afgøres ved Københavns Byret som første instans.

8. Linkbuilding
8.1. Coachigniter IVS fraskriver sig ansvaret for eventuelle brudte links som følge af ophørte domæner eller nye interne politikker hos tredjepart. Hertil erstatter Coachigniter IVS ikke de brudte links eller refunderer beløb betalt herfor.


Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os på info@coachigniter.dk.